Výzkum

vyplnění dotazníku je na 5-15 minut

Základní pilíře lásky

vědecký výzkum v rámci PhD studia psychologie

Cíle výzkumu

Tento výzkum realizovaný pod záštitou Univerzity Palackého v Olomouci si klade za cíl odhalit základní faktory partnerských vztahů a vytvořit dotazník k jejich měření. To znamená rozpoznat klíčové oblasti, které určují povahu daného vztahu. A vytvořit způsob jejich měření s využitím jak pro laickou veřejnost, tak v poradenské praxi. Podobným způsobem rozpracoval svou triangulární teorii lásky R. J. Sternberg v roce 1986. Podle něj dynamiku partnerských vztahů určují tři základní pilíře – vášeň, intimita a závazek. My se dnes domníváme, že tato teorie tvoří dobrý základ chápání lásky, ale je zastaralá a neúplná.

Více o triangulární teorii lásky

Jak se zúčastnit výzkumu

Na výzkumu se můžete podílet velmi jednoduše, a to vyplněním aktuálního dotazníku uvedeného výše a jeho šířením ve svém okolí. Délka dotazníku se odvíjí od aktuální fáze výzkumu (ty jsou podrobně popsané v sekci výzkumný design). Účast ve výzkumu je dobrovolná, kdykoli můžete svou účast ukončit a po celou dobu zkoumání bude zachována vaše anonymita.

AKTUÁLNĚ je výzkum v první fázi, délku vyplňování dotazníku tedy odhadujeme na 5-15 minut.

Cílová skupina

Sdílení dotazníku

  • Muži i ženy
  • Starší 18 let
  • V partnerském vztahu
  • Obzvlášť cenné je, pokud vyplní dotazník oba partneři

Sdílení dotazníku

Pokud nespadáte do cílové skupiny, moc nám pomůžete, pokud odkaz na tento výzkum pošlete svým známým! Stačí jednoduše sdílet odkaz webové stránky www.vojtechkukla.cz/vyzkum

Výsledky výzkumu

Po skončení výzkumu budou zde na tomto webu veřejně dostupné jeho výsledky. Chceme vám tak poděkovat za jakoukoli účast na výzkumu a šířit vědecké poznatky dál. Pokud chcete být po informování o průběhu výzkumu a upozorněni na zveřejnění výsledků, zanechte zde na sebe kontakt.

chci být informován/a o výsledcích výzkumu

Odůvodnění potřeby zkoumat lásku

V současné době se domníváme, že triangulární teorie lásky je zastaralá a nový výzkum je na místě. Triangulární teorie totiž zahrnuje stránku sociální (faktor závazku), tělesnou (faktor vášně) a duševní (faktor intimity), ale opomíná přinejmenším širokou oblast spirituality (vč. např. životního stylu, důležitých hodnot nebo životní filozofie).

více o pohledu psychologie na člověka

Jak jsme již zmínili, lásku zkoumalo již mnoho dalších autorů. Ačkoli se domníváme, že žádná z teorií není aktuální a dostačující, mnoho autorů k chápání lásky přispělo svou trochou do mlýna. V tomto výzkumu se nesnažíme “znovu vynalézt kolo”, ale s respektem vycházíme z dosavadních výzkumů lásky a navazujeme na ně.

další významné teorie lásky

Vědeckým poznáním lásky jsem se zabýval již ve své bakalářské a magisterské práci. V bakalářské práci jsem blíže rozpracoval teoretickou úvahu proč si myslím, že je triangulární teorie lásky neúplná, a navrhl jsem nový model Čtyřkomponentové teorie lásky, který doplňuje zjevné nedostatky Sternbergovy triangulární teorie.

představení Čtyřkomponentové teorie lásky

V magisterské diplomové práci jsem následně zrealizoval prvotní výzkum ověření důležitosti zmíněných čtyř komponent. Tímto výzkumem se nepodařilo odhalit nejvhodnější počet základních pilířů lásky. Ukázal ale, že spiritualita skutečně hraje v partnerských vztazích klíčovou roli a přezkoumání základních pilířů lásky je na místě. Také potvrdil, že v partnerských vztazích hraje obvykle největší roli vášeň.

Výzkumný design

První fáze výzkumu

Cílem první fáze je tvorba databáze položek pro hlavní dotazník druhé fáze. To znamená zjistit všechny možné projevy lásky v partnerských vztazích. Toho docílíme propojením výsledků dotazníku vlastní konstrukce s poznatky související literatury. Dotazník první fáze je tedy velmi jednoduchý a ptá se na jednu klíčovou otázku: “Jaké jsou podle vás všechny možné projevy lásky v partnerských vztazích?” Úkolem respondenta je vyjmenovat všechny projevy lásky, které ho napadnou. Sběr dotazníků ukončíme po dokončení saturace dat, tzn. až 10 po sobě vyplněných dotazníků nepřinese žádnou novou informaci – tehdy budeme předpokládat, že jsme již vyčerpali nápady respondentů.

Data z dotazníku pak doplníme poznatky ze související literatury – zejména položkami dotazníků použitých v dřívějších podobných výzkumech (viz. teorie). Takto získanou databázi položek využijeme ve druhé fázi výzkumu.

Druhá fáze výzkumu

Druhá fáze bude probíhat v několika krocích, při kterých budeme postupně snižovat počet položek v dotazníku. Nejprve předložíme dotazník se všemi možnými projevy lásky v partnerských vztazích cca 300 respondentům. Následně provedeme “item analýzu” a zredukujeme množství otázek o ty nejméně významné. Zredukovaný dotazník znovu rozdáme většímu počtu respondentů. Následně opět provedeme redukci počtu položek. Takto po několika krocích dojdeme k finální podobě dotazníku, který rozdáme většímu počtu respondentů.

Realizátor výzkumu

Realizátorem výzkumu je Ph.D. student oboru pedagogické psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci Mgr. Vojtěch kukla pod odborným vedením školitele PhDr. Marka Kolaříka, PhD.

Zpracování
osobních údajů

Cookies a GDPR

Údaje z kontaktního formuláře zpracováváme za účelem odpovědi na zprávu a uchováváme je po dobu komunikace o možné spolupráci či po dobu spolupráce. Pokud se domluvíme na spolupráci, zpracováváme Vaše jméno, kontaktní údaje a další data, která nám sdělíte v průběhu spolupráce. Veškerá tato práce s daty je možná díky tzv. nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

Na našich stránkách fungují cookies, která jsou využívána v souladu s GDPR na základě tzv. oprávněného zájmu. Cookies pro nás shromažďuje služba Google Analytics, která je provozována podle podmínek zveřejněných na stránce https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs.

Obchodní podmínky

Nadpis H2

Text podmínek.